Cymdeithion

CCLICIWCH I GAEL GWYBOD MWY AM BOB AELOD O’R TÎM


Andrew Rogers

Rwy’n adnabyddus am:

 • Fod ym mhobman, drwy roi cyngor technegol i brosiectau iechyd a chymunedol ledled sawl gwlad gan gynnwys yn Affrica, Canol Ewrop a gwledydd y Balcan gyda Sefydliad Iechyd y Byd a’r CU
 • Bod â phrofiad helaeth mewn iechyd y cyhoedd a hyrwyddo iechyd gan weithio ar bob lefel yn y DU i lywodraeth leol, a swyddi arweinyddiaeth y GIG dros dri degawd.
 • Hwyluso partneriaethau lles strategol a gweithredu arfer ar sail tystiolaeth ar draws sectorau.
 • Cryfhau lles cenedlaethau’r dyfodol drwy ddatblygu gweithlu iechyd y cyhoedd ehangach heddiw.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Iechyd y cyhoedd ecolegol, hyrwyddo iechyd a datblygu cymunedol.
 • Addysg rhaglenni iechyd y cyhoedd ar-lein ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig.
 • Ymgorffori rheoli prosiectau a rhaglenni mewn theorïau newid realistig y gellid eu cyflawni.
 • Dod â chywirdeb manwl i brosiectau ymgynghoriaeth.
 

Andy Wright

Rwy’n adnabyddus am:

 • Ddatblygu mewnwelediad ystyrlon y gellid ei weithredu o’r sefyllfaoedd mwyaf heriol.
 • Mabwysiadu dull ar sail asedau, gan sicrhau bod llais pawb yn cael ei glywed gyda phwysigrwydd a gwerth cyfartal.
 • Rhoi cefnogaeth â ffocws yn y maes adfywio a datblygu cymunedol.
 • Cyflawni rhaglenni sgiliau a menter.
 • Sicrhau adnoddau ar gyfer sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus.
 • Cynlluniau strategol a dulliau ymarferol

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Ymchwil cymdeithasol a’r farchnad.
 • Cyflawni deilliannau strategol wedi’u hwyluso drwy gonsensws a gweithgaredd grŵp.
 • Egwyddorion ac ymarfer ymgysylltu ac ymgynghoriad.
 • Datblygu cymunedol ar sail asedau.

Anna Wynn Roberts

Rwy’n adnabyddus am:

 • Fod â rhwydwaith dda a dealltwriaeth helaeth o’r agenda polisi cyhoeddus gyda ffocws ar dai a gofal cymdeithasol.
 • Angerdd dros ddwyieithrwydd.
 • Bod â dulliau creadigol o ymgysylltu gyda rhanddeiliaid gan gynnwys rhai mwyaf bregus.
 • Bod yn angerddol am gyfiawnder cymdeithasol a sicrhau bod hyn wedi’i ymgorffori yn fy nghyflawniad.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Hyfforddiant, dysgu ar sail gweithredu, datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi gweithredol.
 • Helpu arweinwyr i lywio polisi a rhethreg o ran cyflawni.
 • Dylunio a chynnal ymchwil gwaith maes gyda grwpiau defnyddwyr gwasanaeth amrywiol.
 • Hwyluso newid gyda chleientiaid drwy adeiladu perthnasoedd yn gyflym a gweithio ar sail cryfderau.
 

Bruce Whitear

Rwy’n adnabyddus am:

 • Adeiladu timau gyda phrofiad helaeth o’r sector i weithio gyda sefydliadau i ddatrys heriau amlasiantaethol cymhleth.
 • Hwyluso timau i ddatblygu gweledigaeth a rennir gref a gweithredu dros newid a datblygu.
 • Gwerthusiad gwrthrychol o wasanaethau a rhaglenni.
 • Ymgysylltiad ac ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Polisi Cyhoeddus yng Nghymru
 • Hwyluso
 • Gweithio partneriaeth a chydweithredol
 • Datblygu strategaeth
 • GIG Cymru

Edward Parkes

Rwy’n adnabyddus am:

 • Adeiladu timau perfformiad uchel drwy ddefnyddio dull ar sail cryfderau, adeiladu ymrwymiad i dargedau a rennir a ‘dysgu drwy wneud’.
 • Trosi bwriad strategol a hanfodion cynlluniau busnes i realiti gweithredol, llywio nodweddion sy’n dibynnu ar ei gilydd a buddion, dod â strwythur a ffocws a meddylfryd tîm.
 • Ymgorffori cynaliadwyedd drwy gefnogi perchnogaeth tîm, arferion sy’n cefnogi adolygu a gwelliant parhaus a’r prosesau sy’n galluogi trafodaethau anodd a phenderfyniadau effeithiol.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Gwella perfformiad
 • Effeithiolrwydd gweithredol
 • Dylunio sefydliadol a datblygu timau
 • Dimensiynau newid pobl.
 

Ena Lloyd

Rwy’n adnabyddus am:

 • Angerdd dros gysylltu pobl a sefydliadau ledled y sector cyhoeddus a’r trydydd sector fel bod pobl yn elwa.
 • Codi ymwybyddiaeth a herio’r anghydraddoldeb strwythurol yn narpariaeth y gwasanaethau cyhoeddus.
 • Annog cynaliadwyedd ledled yr holl wasanaethau cyhoeddus.
 • Rhwydwaith da yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Hyfforddi gweithredol
 • Hwyluso dwyieithog ar sawl ffurf
 • Cynnal digwyddiadau byw ar-lein ac wyneb yn wyneb.
 • Adolygiadau strategol a gweithredol

Hugh Irwin

Rwy’n adnabyddus am:

 • Fod â rhwydwaith dda a dealltwriaeth fanwl o’r agenda polisi cyhoeddus gyda ffocws ar dai a gofal cymdeithasol.
 • Bod yn angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol a helpu sefydliadau i daclo anghydraddoldeb strwythurol yn y ddarpariaeth gwasanaeth.
 • Cysylltu pobl, sefydliadau ac agendau ledled gwasanaethau sector cyhoeddus a’r trydydd sector.
 • Helpu arweinwyr i lywio systemau cymhleth drwy safbwynt eu dinasyddion.
 • Sicrhau bod ymddygiad galluogi ar sail cryfderau ac egwyddorion seicoleg positif yn cael eu hystyried ym mhob rhaglen newid.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi gweithredol a dylunio sefydliadol.
 • Helpu arweinwyr i symud o bolisi a thrafod i gyflawni.
 • Adolygiadau strategol a gweithredol.
 • Hwyluso her ddiogel drwy feithrin perthnasoedd yn gyflym a defnyddio dull ar sail perthnasoedd.
 

John Hallett

Rwy’n adnabyddus am:

 • Weithio gyda phobl i greu, datblygu a chyflawni newid creadigol ac ystyrlon.
 • Gweithio ledled ystod amrywiol o sectorau mewn cymunedau.
 • Herio arferion presennol neu draddodiadol a datblygu gweithrediad ar y cyd.
 • Dechrau trefnu, cynllunio, datblygu a rheoli.
 • Datblygu a rheoli prosiect y prosiectau adeiladu cymunedol.
 • Mentora, rhannu arferion a ddysgir a datblygiad proffesiynol.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Cyd-gynhyrchu a datblygiad cymunedol ar sail asedau
 • Cynllunio strategol, gweithio ar draws sectorau i greu gwerth cymdeithasol.
 • Rheoli tîm a phrosiect.
 • Dechrau, datblygu a thyfu mentrau elusennol/cymdeithasol.
 • Datblygu asedau, cyllid a rheoli.
 • Cyllid a datblygu grantiau.

Martyn Palfreman

Rwy’n adnabyddus am:

 • Fod wedi gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ar lefel genedlaethol a rhanbarthol am bron 20 mlynedd.
 • Bod â rhwydwaith da ledled y sector cyheoddus.
 • Fy ngwybodaeth o bolisi cyhoeddus Cymru.
 • Fy nealltwriaeth fanwl o’r agenda iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan fy mod wedi gweithio ym maes datblygu polisi, cyd-ddylunio a chyflawni’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) a chefnogi integreiddiad a thrawsffurfiad gofal a chymorth.
 • Dod â phobl o sectorau a sefydliadau gwahanol at ei gilydd er mwyn newid.
 • Fy angerdd dros wella lles y dinasyddion.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Adeiladu partneriaethau effeithiol ac amlsector.
 • Adolygu sefydliadol a gwasanaeth.
 • Rheoli newid a gwella gwasanaeth.
 • Hwyluso
 

Nikki Cole

Rwy’n adnabyddus am:

 • Fod yn angerddol dros gydraddoldeb tai i bawb.
 • Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu datrysiadau ar gyfer datblygu tai cymdeithasol sy’n bodloni anghenion nawr ac i’r dyfodol.
 • Nodi’r gyrwyr a beth sy’n bwysig i bob partner er mwyn creu amgylchedd gwaith cydweithredol yn manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael er mwyn cyflawni’r deilliannau dymunol.
 • Hyfforddi a datblygu aelodau staff a bwrdd sefydliadau er mwyn gwella gwybodaeth i gefnogi’r broses benderfynu.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Proses ddatblygu strategol a gweithredol tai cymdeithasol.
 • Egluro’r broses adeiladu tai cymdeithasol
 • Adolygiadau strategol a gweithredol.

Sarah Prescott

Rwy’n adnabyddus am:

 • Prif Swyddog Ariannol ac Ysgrifennydd Cwmni (rol FD cyntaf yn 24 oed). 20 mlynedd o brofiad mewn rolau arweinyddiaeth, yn rhai dros dro a pharhaol. Cyfrifydd siartredig (wedi cael hyfforddiant PwC). NED profiadol. Wedi cyfrannu at bolisi cyllid lleol a chenedlaethol (SORP).
 • Arweinydd timau amlddisgyblaethol. Bob amser yn cyflawni canlyniadau sylweddol ac yn cael ysbrydoliaeth o ddeilliannau.
 • 20 mlynedd o brofiad mewn lleoliad nid er elw, yn gweithio gyda Byrddau, datblygu strategaeth ac adeiladu timau cynaliadwy ac effeithiol.
 • Hyfforddwr cymwys – dull cynnes ac ystyrlon o ran cael y gorau gan eraill.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Cyllid, Trysorlys, Arfarniad, Llywodraethu, risg a data.
 • Tai Cymdeithasol
 • Llythrennedd Carbon
 • Hyfforddiant ac arweinyddiaeth, cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 

Steve Inett

Rwy’n adnabyddus am:

 • Ddatrys problemau a heriau drwy wrando, helpu i ddadansoddi’r sefyllfa a dod i ddatrysiadau gyda’n gilydd.
 • Gwella perfformiad, ansawdd a gweithio tîm gyda ffocws ar ddeilliannau drwy brosesau Rheoli Newid a Gwelliant Parhaus.
 • Cefnogi cydweithrediad gwell gyda’ch cymuned neu dîm.
 • Gwella cynaliadwyedd y sector gwirfoddol, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd.
 • Datblygu strategaethau a pholisi.

Ystyrir fy mod yn arbenigwr mewn:

 

 • Llais y claf a’r cyhoedd mewn Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thai
 • Ymgysylltiad ac ymgynghoriad cymunedol
 • Hwylusydd cyd-gynhyrchu
 • Rheoli dros dro a datrys problemau
 • Rheoli Prince2 a Phrosiectau Ystwyth
 • Datblygu bidiau a chyllid
 • Hyfforddwr cymwys